Úvodní stránka » O SPOLEČNOSTI

Základní údaje o společnosti:

Sídlo: Zahradní 1a, 664 41 Troubsko

Datum vzniku:

Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 18. srpna 1993, byla dne 17. ledna 1994 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13728.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Základní kapitál:

240 000,-

IČO 4997 2995

DIČ CZ-49972995

 

Předmět podnikání:

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- šlechtění a semenářství plodin

- výzkumná činnost v oboru šlechtění a semenářství

- provozování stanice technické kontroly ve smyslu vyhl. 103/1995 Sb.

 

Sídlo správy společnosti (normální)

 

Obchodní společnost AGROGEN, spol. s r.o. je výrobně obchodní organizací jejíž hlavní činností je šlechtění a udržování odrůd polních plodin, hlavně pícnin a léčivých rostlin. S touto činností je spojena výroba osiva výchozího stupně a pro potřeby zemědělské praxe i výroba osiva nižších stupňů, které je zajišťováno u smluvních množitelů. Vedle této činnosti na pronajaté půdě zajišťujeme běžnou rostlinnou výrobu, která vytváří zázemí či servis pro hlavní činnost.

 

Uvedenou činnost provádíme na třech samostatných pracovištích:

Šlechtitelská stanice Slavice, okres Třebíč

Šlechtitelská stanice Želešice, okres Brno-venkov

Obchodně-manažerském středisku / správa společnosti/ Troubsko, okres Brno-venkov

 

Vzhledem k rozmístění středisek do značené vzdálenosti, je uspořádání i řízení společnosti horizontální a výrobně samostatné.

 

Sídlo správy společnosti je v obci Troubsko, vzdálené cca 5 km jihozápadně od města Brna. Sídlo v dané obci Troubsko není náhodné, ale navazuje na tradici pícninářského výzkumu, který se datuje v obci od roku 1959, kdy byla založena výzkumná stanice pícninářská. Tato v daném období prošla řadou reorganizací, až v roce 1990 vznikl samostatný státní podnik Šlechtitelský ústav pícninářský s 9ti šlechtitelskými stanicemi a jeho privatizací vedle dalších vznikla i společnost AGROGEN v dnešní podobě.

 

Začátek fungování AGROGENU, spol. s r.o. se datuje k 1.5. 1995. Byl založen vkladem finanční částky jedenácti společníků a zprivatizováním části Šlechtitelské stanice ve Slavicích, úseku šlechtění, ovocných sadů a ovocných školek Šlechtitelské stanice v Želešicích a budovy ředitelství Šlechtitelského ústavu pícninářského v Troubsku. Ing. Vladimír Moravec Csc. a současný jednatel pro ekonomiku a provoz Ing. Václav Strádal mají největší zásluhu na založení a úspěšný rozjezd společnosti.

 

Hlavní činností společnosti je novošlechtění a udržovací šlechtění. Udržujeme 43 odrůd pícnin a 14 druhů léčivých rostlin. Za deset let fungování společnosti bylo registrováno 29 nových odrůd pícnin, v zahraničí (mimo Slovensko) je registrováno 7 odrůd pícnin naší společnosti a dalších 18 novošlechtění pícnin je zařazeno ve zkouškách užitné hodnoty ve Státních odrůdových pokusech.

 

Předstupně a základní stupně množíme převážně na vlastní půdní základně a u vybraných množitelských organizací, certifikované osivo vyrábíme u ostatních smluvních množitelů. Zajišťujeme dodávky základního stupně množení pro semenářské organizace v tuzemsku i zahraničí. Rozsah semenářských ploch našich odrůd ve stupni C1 u cizích semenářských firem se mírně zvyšuje u vojtěšky seté, jetele lučního a plazivého nebo se plochy zvyšují, hlavně u jílku vytrvalého u osvědčených odrůd Ahoj a Bača, které se dobře uplatňují ve směsích pro technické využití ( směsi pro zakládání parků, hřišť a golfových ploch). Množením našich odrůd v tuzemsku i v zahraničí získává společnost licenční poplatky, které tvoří významné finanční prostředky pro novošlechtění.

 

Významnou položkou v rozpočtu společnosti je příjem z množení zahraničních odrůd jílků jednoletých a hybridních, psinečku velikého, psárky luční, svazenky a hořčice bílé pro zahraniční odběratele. Úsek zahraničního obchodu zajišťuje též vývozy merkantilu hořčice bílé, certifikovaného osiva pelušky jarní, jetele lučního, vičence a osiv léčivých rostlin.

 

Vedle této činnosti je na obou závodech prováděna běžná rostlinná výroba, která umožňuje střídání plodin a vytváří servis pro hlavní činnost. Na Šlechtitelské stanici Želešice tradičně provozujeme speciální činnost – ovocné školky s prodejem výpěstků a sady.

 

Celou tuto činnost rostlinného charakteru provádíme na pronajaté půdě – na Šlechtitelské stanici Slavice 115 ha, v Želešicích 332 ha, jedná se o smluvní pronájem zemědělské půdy od státu (PF ČR) a od soukromých vlastníků.

 

Pro zajištění dostatečného množství osiva je zajištěno smluvní množení u jiných množitelů na celkové ploše 880 ha.

 

Našimi hlavními odběrateli jsou velké semenářské firmy na oblastní úrovni, částečně i přímo zemědělské podniky a maloodběratelé. Část naší produkce je určena pro vývoz, převážně do Německa, Švýcarska, Rakouska a Slovenska.

 

K dané činnosti vytvářející tržby neodmyslitelně patří poradenská činnost pro množitele, propagace a reklama naší práce.

 

Pro množitele pořádáme školení o nových poznatcích v pěstování a ochraně proti chorobám a škůdcům – ve Slavicích o jetelích a travách, v Želešicích o vojtěšce.

 

V roce 2003 proběhla v České republice mezinárodní konference pícninářů Eucarpia, kdy AGROGEN byl jedním z pořadatelů této akce.

 

Správa společnosti Troubsko

 

Sídlo společnosti (normální)

 

Je samostatná organizační jednotka, která odpovídá za podnikatelskou činnost společnosti, správu majetku, vedení účetnictví, OBP a PO, řídí obchodní a množitelskou činnost a odpovídá za marketing a reklamu. V čele správy společnosti je jeden z jednatelů, který zajišťuje součinnost jednotlivých útvarů a činností a jsou mu podřízeni vedoucí šlechtitelských stanic.

 

Správa společnosti se člení dle kompetencí jednatelů na útvary:

provoz a ekonomika

šlechtění, množení plodin a obchod

V čele útvaru – provoz a ekonomika je jednatel Martin Svoboda odpovídá zejména:

řídí a koordinuje činnost v celé společnosti v souladu s platnými předpisy

řídí provoz a ekonomiku celé společnosti

řídí úsek ekonomiky, evidenci, správu a ochranu majetku

koordinuje úsek zemědělské výroby

zajišťuje obchodní vedení úseku technických služeb

vyřizuje pracovně právní vztahy v rámci své působnosti

zajišťuje činnost PO a OBP, ochranu životního prostředí a investice

V čele útvaru – šlechtění, výroba osiva a obchod je Ing. Jaromír Hort, odpovídá zejména:

zajišťuje obchodní vedení úseku šlechtění

zajišťuje a řídí obchodní vedení množitelské činnosti včetně zahraniční

řídí obchodní vedení zahraničního obchodu a mezinárodní spolupráce

vyřizuje pracovně právní vztahy v rámci své působnosti

řídí úsek marketingu, reklamy a výstavnictví

 

Organizační struktura:

jednatel pro provoz a ekonomiku -

p. Martin Svoboda

jednatel pro obchod obchod - 

Ing. Jarmír Hort

zahraniční obchod a spolupráce -

Ing. Tereza Lokajová

mzdová účetní, personalistika, fakturace, archivace -

pí. Albína Poulíková

hlavní účetní společnosti, hospodářská správa, pokladna správy

pí. Zdenka Oberreiterová

 

Obchodně - manažerské středisko v Troubsku u Brna, zajišťuje tuzemské a zahraniční obchodní aktivity AGROGENU spol. s r.o. včetně komplexní realizace nabízených služeb podniku zemědělské veřejnosti.

 

p. Martin Svoboda

tel. 547 227 510

- jednatel, vedoucí ekonomického úseku

 

Ing. Jaromír Hort

tel. 547 227 515

- jednatel, množení osiv

 

Ing. Tereza Lokajová

tel. 547 227 535

- vedoucí zahraničního obchodu

 

 

 

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv