Úvodní stránka » ODRŮDY » Vojtěška setá

 

VOJTĚŠKA SETÁ

Medicago sativa L.

 

Vojtěška je vytrvalá, vícesečná plodina s mohutným, 1 – 2 m dlouhým hlavním kořenem, který může dosáhnout až 10 m hloubky. Zařazuje se v osevním postupu s odstupem minimálně 5 let po sobě. Při výběru pozemků je nutno věnovat pozornost reziduím herbicidů použitých u předplodin a vybírat pozemky nezaplevelené vytrvalými plevely ( pýr, pcháč, šťovík, lopuch, kokotice ). Vojtěška setá v prvních 10ti dnech zakořeňuje pomalu a rostliny jsou citlivé na přísušky, málo vzdorují zaplevelení a nedostatku světla. Později se růst kořenů zrychluje, takže kůlový kořen dosahuje v prvním roce hloubky 1 – 2 m podle způsobu založení.

 

JARKA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1995
Výběr z výchozího materiálu – ŽE III, ORCA, AT 7 a následné křížení. Odrůda Jarka se vyznačuje vysokým a vzpřímeným vzrůstem, habitem tvoří přechod mezi listnatým a stonkovým typem vojtěšky. Začátek kvetení je ranný až střední, barva květu modrofialová. Výskyt pestrých, žlutých nebo bílých květů je velmi, četnost rostlin s tmavě modrofialovými květy je nízká až střední.  
Obrůstání po sečích je nepatrně vyšší než u kontrolních odrůd ( Palava a Zuzana ). Rychlost jarního růstu je vyšší než u Zuzany a na úrovni Palavy. Odrůda se vyznačuje vysokou odolností listovým chorobám a velmi vysokou odolností cévnímu vadnutí. V SOZ překonala ve výnosu píce průměr kontrolních odrůd ve všech užitkových letech ( v RZ 101,2 %, v prvém užitkovém roce 101,6 %, ve druhém 102,2 % ) stejně tak i ve výnosu sena. Nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do podmínek odpovídajících pěstování vojtěšky.


JITKA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1995
Odrůda Jitka je syntetická odrůda vojtěšky seté, vznikla rekombinací sedmi komponent. Výchozí klony pochází z odrůdy Hodonínka /2/, Flandria /2/, Bobrava /1/, Isis /1/ a z křížence odrůd Hodonínka x / Kaštická x Přerovská/. Klony byly vybrány podle obecné kombinační schopnosti na hospodářské vlastnosti, ododlnost k chorobám a škůdcům, velikost kořenového systému a podle genotipového hodnocení aktivity enzimu nitrogenázy.  
Odrůda Jitka je vysokého a vzpřímeného vzrůstu, listového typu. Podle směrnic ÚPOV dosahují rostliny střední výšky. Obrůstání na jaře je střední až vysoké, ranost kvetení je střední. Četnost rostlin s velmi tmavě modrofialovými květy je nízká a rovněž tak četnost rostlin s pestrobarevnými květy. Ve srovnání s kontrolní odrůdou Palava, prokázala odrůda Jitka v našich testech vyšší podíl rostlin odolných vůči patogenům cévního vadnutí. U Corynebacterium insidiosum /Mc. Culloch / o 14,5 %, u Verticillium albo – atrum / Reinke et Berthold / o 9,0 %. Odolnost odrůdy Jitka k háďátku zhoubnému / Dytilencus dipsaci, Kuhn / byla mírně vyšší. Ve srovnání s kontrolními odrůdami Palava a Zuzana, prokázala odrůda Jitka ve Státních odrůdových pokusech vyšší výnos zelené hmoty v roce zásevu 100,4 %, v prvním užitkovém roce 106 %, ve druhém užitkovém roce 101,3 % a ve třetím užitkovém roce 103,7 %. Za všechny užitkové roky činil výnos zelené hmoty 101,3 %. Ve srovnání s odrůdou Palava / 100 % / byly v Mezistaničních předzkouškách stanoveny následující kvalitativní ukazatele : výnos stravitelné sušiny 103,8 %, n- látky 104,1 %, stravitelné N- látky 104,4 %, výnos vlákniny 105,4 %. Ve výnosu semene prakticky dosahovala odrůda Jitka průměru kontrolních odrůd Palava a Zuzana / 98,5 % / v rámci celé ČR s rozpětím od 82,6 % do 135,3 %.


MAGDA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1986
Vznikla prokřížením Palavy se Švédským nšl. SV 0643.
Intenzivní pícninářská odrůda typu Palavy s vyšší odolností proti patogenům cévního vadnutí. Překonává ve výnosu zelené hmoty a sena odrůdu Palava o 2- 3 %, ve výnosu semene o 5 %. Je vhodná pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast. Polovzpřímený až vzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, které mají vysoký počet internodií ( výška 30 – 40 cm ). List středně veliký, tmavě zelený, lístky elipsovité až podlouhlé, květenství modrofialové až tmavě fialové.

MORAVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1990
Vznikla kombinačním křížením klonu 159/1 ( Hodonínka x Přerovská x Kaštická ) a klonu 156/1 Flandria.  
Vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, na průřezu čtyřúhelníkovitá, se středně vysokým počtem internodií. Tloušťka lodyh tenká ( 3 – 3,5 mm ), délka terminálního listu střední až užší. List opakvejčitý až široce elipsovitý s velkou plochou, zelené až šedozelené barvy. Barva květenství fialová až světle fialová s ojedinělým výskytem bílých květenství. Počet lusků v plodenství vysoký ( 13,4 ) a vysoký počet semen v lusku. HTS 2 – 2,1 g. Vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí, ve výnosu zelené hmoty překonává Palavu o 2 %, ve výnosu semene až o 11 %. Vyšší provozní vytrvalost. Jedná se o intenzivní pícninářsko semenářský typ.


NIVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1995
Odrůda Niva je syntetická odrůda. Podle genotypu, fenotypu a obecné kombinační schopnosti bylo vybráno 13 výkonných kmenů. Z těchto bylo v dalším cyklu šlechtění získáno 22 klonů s vyšší symbiotickou fixací dusíku, ověřenou i mimo jiné stanovením aktivity enzymu nitrogenázy. Klony pocházející z odrůd Hodonínka / 5/, Přerovská / 5/, Flandria / 2/, Europe / 2/, Bobrava /2/, Isis / 2/, Hodonínka x / Kaštická x Přerovská / / 2 /, Langensteiner / 1 /, Košická krajová / 1 / , byly rekombinovány v následujících třech generacích. Niva je odrůda vysokého a vzpřímeného růstu, listnatého typu. Podle směrnice ÚPOV je výška rostlin a obrůstání na jaře střední. Ranost kvetení je rovněž střední. Četnost rostlin s velmi tmavě modrofialovými květy je velmi nízká. Rostliny s pestrými květy se nevyskytují nebo jen zřídka.
Odrůda byla šlechtěna na vyšší symbiotickou fixaci dusíku. Tato vlastnost se projeví v podmínkách pro fixaci vhodných ( zejména nekyselé a nezamokřené půdy, dostatek vápníku, půdy bez škodlivých chemických látek ). Odolnost odrůdy k listovým chorobám je vysoká a rovněž odolnost proti patogenům cévního vadnutí. Odrůda Niva měla v našich testech o 5,7 % více odolných rostlin proti háďátku zhoubnému ve srovnání s kontrolní odrůdou Palava. V porovnání s kontrolními odrůdami Palava a Zuzana ve státních odrůdových pokusech dosáhl výnos zelené hmoty u odrůdy Niva v roce zásevu 103,8 %, v prvním až třetím roce pak 100,8 %.Průměrný výnos zelené hmoty za všechny roky sklizně činil 101,3 % výnosu kontrolních odrůd.


OSLAVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2003
Jedná se o syntetickou odrůdu šlechtěnou na hospodářské znaky a na vyšší symbiotickou fixaci vzduného dusíku. Komponenty syntetické populace jsou klony 728 ( Palava x Zuzana ), 730 (Palava x Zuzana ), 742 ( Hodonínka ), 747 ( Přerovská ) a 757 ( Flandria ).Rekombinace komponent proběhla v následujících třech generacích.
Raná až středně raná odrůda s dobrou odolností proti patogenům cévního vadnutí.Má rozkladitý až polovzpřímený tvar trsu ( Výška 60 – 80 cm ). Počet lodyh v trsu je středně vysoký, střední počet internodií. Lodyha střední až dlouhá. Terminální lístek je elipsovitý, delší ( 30 – 40 mm ), širší ( 15 – 20 mm ). Počet květenství středně vysoký, barva květu světle modrá až modrofialová s ojedinělou příměsí květů pestrých, krémových a žlutých. Počet lusků v plodenství střední až vysoký, počet semen v lusku střední. Lusky jsou středně až silně spirálovité.


PALAVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Čejč Povolena - 1967
Individuální výběr pro křížení odrůd Hodonínka x Flandria.  
Středně raná, dobře přezimující, rychlý růst na jaře, dobré obrůstání po sečích. Tvar trsu vzpřímený, vysoký ( 85 cm ), zelené až tmavě zelené barvy. Lodyha hrubší s 12 – 14 internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé. List opakvejčitý, široce oválný, barva květu fialová až světle fialová. Dobrá provozní vytrvalost a dobrá plasticita. Vhodná pro intenzivní oblasti kukuřičného a řepařského výrobního typu a i pro lepší oblasti výrobního typu bramborářského.


VLASTA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1995
Prokřížením potomstev z původu EUROPE, křížence č. 49, směsi potomstev klonů Flandria a nšl. PP/B testovaného proti cévnímu vadnutí. Odrůda VLASTA se vyznačuje vysokým a vzpřímeným růstem, habitus listu rostliny je vzpřímeného typu.
Začátek květu je středně raný.Barva květu je světle až tmavě modrofialová.
Odrůda má vysokou odolnost proti listovým chorobám, patogenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému.
V druhém užitkovém roce překonává průměr kontrolních odrůd ve výnosu sena o 2 %, ve třetím užitkovém roce o 0,8 %. Ve výnosech semene překonává průměr kontrolních odrůd o 5%. Odrůda má vyšší odolnost k poléhání před druhou sečí. Odrůda nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do podmínek odpovídajících pěstování vojtěšky. Lze ji použít pro pěstování pod závlahou vzhledem k odolnosti k chorobnému vadnutí.


ZUZANA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 1990
Syntetická populace vzniklá z pěti klonů ( 2 klony z ČR, 2 klony z Francie, 1 klon z Dánska). Syntézou těchto klonů vznikla syntetická populace, která byla ještě podrobena rekurentní fenotypové selekci na odolnost proti patogenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému.  
Odrůda má vysokou odolnost proti háďátku zhoubnému, patogenům cévního vadnutí a vyšší intenzitu symbiotické fixace vzdušného N. Je předpokladem vyššího vlastního výnosu a zřejmě i vyšší předplodinové hodnoty. Může se pěstovat na pozemcích s nižším obsahem pH ( do 5,5 ). Je poněkud nižší než Palava a má vyšší odolnost proti poléhání a podrůstání. Ve výnosu sena a zelené hmoty překonává odrůdu Palava, ve 2. užitkovém roce mírně, ve 3. užitkovém roce o 3 – 5 %, ve 4. užitkovém roce o 18 %. Ve výnosu semene překonává Palavu o 20 % v průměru. Má kratší, středně silnou lodyhu. List je střední až menší. Barva květenství převážně fialová, ojediněle se vyskytují pestře kvetoucí rostliny Vysoký počet lusků v plodenství s vysokým počtem semen v lusku. Má nižší podíl zadiny v omlatu, vyšší provozní vytrvalost je podmíněna lepší odolností proti patogenům cévního vadnutí.

KAMILA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2006
Středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání.
Začátek kvetení raný až střední. Jarní růst rychlý až velmi rychlý, obrůstání po sečích rychlé až velmi rychlé.
Významnější napadení komplexem patogenů cévního vadnutí v polních pokusech nezjištěno.
Výnos zelené a suché hmoty v roce zásevu vysoký, středně vysoký až vysoký v prvním, druhém i třetím užitkovém roce.


LITAVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2008
Středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání.
Začátek kvetení raný až středně raný. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé až velmi rychlé.
Významnější napadení komplexem patogenů cévního vadnutí v polních pokusech nezjištěno.
Výnos zelené a suché hmoty v roce zásevu, v prvním i třetím užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký až vysoký.

 

HOLYNA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2009 středně odolná k poléhání,, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé,napadení patogeny CV nezjištěno,v KVO a ŘVO dává nejvyšší  výnos zelené i  suché hmoty.

 

TEREZA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2009 středně odolná k poléhání,  jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno,výnos zelené i suché hmoty v roce zásevu a všech dalších užitkových letech vysoký, vznikla  přikřížením pastevní vojtěšky.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv