Úvodní stránka » VSP E-SHOP

Všeobecné smluvní podmínky /dále jen VSP/

 pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.agrogen.cz

 

 článek I

 úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.agrogen.cz a všech jeho oddělení mezi prodávajícím: "AGROGEN, spol. s r.o." a kupujícím.

 2. "AGROGEN, spol. s r.o." byla založena společenskou smlouvou ze dne 18. srpna 1993, byla dne 17. ledna 1994 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13728. IČ: 49972995.

 3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Občanský zákoník“.

 4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.

 5. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

 6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.agrogen.cz (dále jen „server) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

 7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

 8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. Uvedená skladová dostupnost má pouze orientační charakter a neznamená aktuální skladovou dostupnost v době vytvoření objednávky.

 9. Je–li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena zobrazena u zboží. V ceně u zboží je již tato komerční sleva započítána. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.

 

 10. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty popř. jiným dopravcem, který je uveden ve způsobu dopravy. Poštovné a případné přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru v části ´Doprava a platba´.

 11. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

 článek II

 uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A. objednávka zboží

 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru na stránce detailu zboží.

 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

 4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.

 5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).

 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je rovněž součástí serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Je-li předmětem koupě zboží, které je vyráběno na zakázku nebo je-li kupujícím požadována úprava objednaného zboží, pak je zrušení objednávky účinné jen za předpokladu, že je prodávajícímu zrušení objednávky doručeno dříve, než prodávající započal výrobu nebo úpravu zboží.

 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je

 a) zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo

 b) předá kupujícímu v provozovně prodávajícího.

 2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději druhý pracovní den po doručení objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

 5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ve stanovené době podle čl. II písm. B odst. 2 a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu

 a) při převzetí zboží v provozovně prodávajícího

 b) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

 c) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce

  7. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet uvedený v příloze objednávky zaslané kupujícímu, platí pro všechny provozované servery /účet č: 1092230237/0100/. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

 8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

 9. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím v písemné formě fakturu, případně dodací list.

 10. Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

 článek III

 právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu (dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 2. Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kontaktovat prodávajícího a doručit mu osobně, poštou nebo doručitelem oznámením o odstoupení od kupní smlouvy (s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz) na adresu prodávajícího uvedenou v objednávce nebo na vystavené faktuře (v části DODAVATEL). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

 3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

 4. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

 Orientační ceník nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží:

příjem a administrace: 50Kč/ks,

kontrola stavu: 20-200Kč/ks dle druhu zboží,

případně jiné další náklady způsobené např. poškozením zboží, obalu apod. budou určovány individuálně po posouzení stavu vráceného zboží.

 5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např.: zboží vyrobené na či jinak specifikovaná změna zboží),

na dodávku Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.

 6. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží.

 Kupujícím vrácené zboží prodávajícímu by mělo být vráceno v originálním nepoškozeném obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží, poškození originálního obalu výrobce.

 Prodávajícímu může kupujícímu na vrácenou kupní cenu započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží např. administrace spojená s vrácením zboží, vyčištění zboží, uvedení zboží do původního stavu nebo znovu zabalením zboží apod. (blíže viz orientační ceník nákladů - článek III odst. 4).

 7. Odstoupil–li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením služeb.

 Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

 

 8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 5, 6 a článek II písm. B odst. 5 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží:

které již není možné dodat ani již není možné ho nahradit jiným zbožím,

pokud objednané zboží není aktuálně skladem u prodávajícího a prodávající není schopen zajistit zboží pro kupujícího v ceně, která byla v době pořízení objednávky (např. vlivem kurzových změn, navýšením dodavatelských cen popř. jiných okolností ovlivňujících nákupní cenu prodávajícího).

 V těchto vzniklých případech informuje neprodleně prodávající kupujícího o vzniklé situaci. V případě, že dojde ke změně ceny ze strany prodávajícího z důvodu uvedených v tomto odstavci a sdělí prodávajícímu kupujícímu případnou možnou novou kupní cenu. Pokud zákazník tuto novou kupní cenu neakceptuje, kupní smlouva zaniká.

 Byla-li v těchto případech část nebo celá objednávka již předem uhrazena, je prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazené peníze.

 článek IV

 odpovědnost prodávajícího za vady, reklamace vadného zboží

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

 a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

 b) odpovídá požadavkům právních předpisů,

 c) je dodáno v odpovídajícím množství,

 d) má odpovídající míry nebo hmotnost a

 e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

 2. Přebírá-li kupující zboží v provozně prodávajícího a připouští- li to povaha zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno.

 3. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo

 a) na výměnu zboží a není-li výměna zboží možná

 b) na přiměřenou slevu z věci nebo

 c) od smlouvy odstoupit.

 

B. odpovědnost za vady záruční

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

 2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

 3. Záruka se nevztahuje na neodborné zacházení, nebo při použití, které je v rozporu s běžnou uživatelskou praxí.

 9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na:

 a) výměnu zboží,

 b) přiměřenou slevu nebo

 c) odstoupení od kupní smlouvy.

 10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na:

 a) výměnu věci nebo

 b) odstoupení od kupní smlouvy.

C. reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

 2. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží.

 3. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu, příp. dodací list.

 4. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

 5. Prodávající, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).

 6. Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

 7. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 5. Spolu s oznámením o neuznání reklamace.

 8. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje prodávající.

 9. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je VŽDY rozhodné stanovisko prodejce.

 

 

 článek V

 ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

 2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

 3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

 Článek VI

 závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

 2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

ODRŮDY

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

archiv