Úvodní stránka » Zpráva z dotačního projektu

ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 -2013

 

  

Projekt: Tvorba nových výkonnějších genotypů pícnin a obilovin s lepším zdravotním stavem pro krmivářské účely a pro údržbu a diverzifikaci krajiny - AGROGEN

  

 

Zpracoval: Ing. Jaromír Hort

  

1. TITULNÍ LIST

Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin“ podle „Zásad, kterými se stanovovaly podmínky pro poskytování dotací pro roky 2008 - 2013 na základě §2 a§ 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství“ (dále jen „Zásady“)

1.1

          aplikovaný výzkum

          experimentální vývoj

1.2. Podprogram

a)      Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin

b)      Tvorba genotypů pícnin s vyšší užitnou hodnotou pro krmivářské využití a uplatnění v energetice

1.3. Název projektu

Tvorba nových výkonnějších genotypů pícnin a obilovin s lepším zdravotním stavem pro krmivářské účely a pro údržbu a diverzifikaci krajiny - AGROGEN

1.4. Anotace řešení projektu  (max. 300slov)

Na ŠS Slavice pokračuje tvorba nových genotypů u jetelovin, tedy na jeteli lučním, konkrétně na velmi raném a naopak velmi pozdním (jednosečném) typu, na jeteli plazivém s drobným listem, na jeteli načervenalém a úročníku lékařském s červeným květem. Z trav pokračují práce na pícním (pastevním) jílku vytrvalém. Přísným selekcím jsou pak podrobovány pícní typy kostřavy rákosovité, třeslice prostřední, smělku štíhlého. Zahájeny byly práce na genotypech psinečku velikého s velmi dobrou odnožovací schopností a nízkým vzrůstem s plánovaným využitím do extenzivních krajinných trávníků.

U pícních typů jsou hlavními selekčními kritériemi vedle vysokého výnosu zdravotní stav a plasticita vůči stanovištním a klimatickým podmínkám. Jetel načervenalý společně s třeslicí prostřední mají posloužit jako druhy rozšiřující genetickou variabilitu pěstovaných druhů.

 

        Šlechtitelská stanice Želešice je zaměřena hlavně na vytváření nových genotypů u pícních plodin, které jsou typické pro teplejší oblasti. Nosnou plodinou je vojtěška setá jako krmná plodina, pro pastevní využití vytváříme genotypy z  vojtěšky srpovité a proměnlivé a pro sušší oblasti vičenec ligrus.

       Pro rozšíření sortimentu plodin pokračujeme v tvorbě nových genotypů u jetele nachového, začali jsme s tvorbou genotypů u kozince cizrnovitého.

       U jílku mnohokvětého jednoletého je naším cílem vytvořit výnosný pícní i meziplodinový genotyp, který obstojí i na sušších pozemcích.

2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2008 - 2013

2.1. PROJEKTOVÝ TÝM

Projektový tým Želešice:

Vedoucí týmu:                       RNDr. Zdeňka Kozová

Člen týmu:                             Ing. Zdenka Dokoupilová

Projektový tým Slavice:

Vedoucí týmu                         Ing. Martin Mastný

Člen týmu:                             Ing. Marcela Šoustalová

 

2.1.1. ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU

AGROGEN spol. s r.o. Troubsko

2.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM

Řešitelský tým Želešice:

Vedoucí týmu:                       RNDr. Zdeňka Kozová

Člen týmu:                             Ing. Zdenka Dokoupilová

Člen týmu:                             Alena Straková

Člen týmu:                             4x dělnice

 

Řešitelský tým Slavice:

Vedoucí týmu                         Ing. Martin Mastný

Člen týmu:                             Ing. Marcela Šoustalová

Člen týmu:                             Eva Dufková

Člen týmu:                             5x dělnice

 

  

2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

2.2.1. AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ

ŠS Slavice

Jílek vytrvalý

Pícní typ (pastevní)

- Zvolená šlechtitelská metoda: rekurentní fenotypová selekce

- práce zahájeny 2005

- 2008 – sklizeň výběrové parcely 07

- 2009 - založení výběrové parcely z osiva 08

- 2010 – sklizeň výběrové parcely 09

- 2012 - založení výběrové parcely z osiva 12

- 2013 - sklizena výběrová školka 12

- nyní ve fázi 3. cyklu hromadné selekce s cílem homogenizace materiálu


Kostřava rákosovitá

Pícní typ

-  Zvolená šlechtitelská metoda: rekurentní fenotypová selekce

práce zahájeny v roce 2004

-  2008 – sklizeň klonů z výběrové parcely rekombinantů 07

-  2009 – založení výběrové parcely 09

-  2010 – sklizeň výběrové parcely 09

-  2011 – založení výběrové parcely 11

-  2012 – vymrznutí a zrušení výběrové parcely 11

- v roce 2013 založena výběrová školka – 3. selekční cyklus

 

Psineček veliký

-  Zvolená šlechtitelská metoda: rekurentní fenotypová selekce

-  v roce 2010 zahájeny práce na novém genotypu psinečku velikého  s vysokou odnožovací schopností a nízkým vzrůstem

-  2010 – pozitivní výběr  - naklonování – založení hybridizační školky

-  2011 – sklizeň hybridizační školky

-  2012 – založení výběrové školky rekombinantů po hybridizaci 2011

-  v roce 2013 sklizena výběrová školka rekombinantů po hybridizaci vybraných klonů 2011


Třeslice prostřední

- Zvolená šlechtitelská metoda: hromadná selekce

- práce zahájeny v roce 2006

- 2008 – založení výběrové parcely z osiva 07

- 2009 – sklizeň výběrové parcely

- 2010 – založení výběrové parcely z osiva 09

- 2011 – sklizeň výběrové parcely

- v roce 2013 založena parcely předběžného množení z osiva sklizené výběrové školky

 

 Smělek štíhlý

- tvorba genotypů zahájena 2003

- ve fázi 3. cyklu hromadné selekce s cílem homogenizace materiálu


Úročník lékařský (bolhoj)

-  tvorba genotypů zahájena v roce 2003

-  je ve fázi výběru požadovaných rekombinací po hybridizaci vystoupavého žlutěkvetoucího a poléhavého červěněkvetoucího typu


Jetel plazivý

- forma silvestre s velmi drobným listem

- Zvolená šlechtitelská metoda: hromadná selekce

- práce zahájeny v roce 2007

- 2007 – založení výběrové parcely 07 z osiva z přírodních sběrů

- 2008 – rozklonování pozitivních výběrů 07 a založení výběrové parcely 08

- 2013 založení výběrové školky 13

- nyní ve fázi přísné pozitivní selekce typů s velmi drobným listem

 

Jetel luční

Raný typ

- Zvolená šlechtitelská metoda: rekurentní fenotypová selekce

- práce zahájeny v roce 2000

- 2008 – sklizeň výběrové parcely 07

- 2013 – založení výběrové parcely 13

- nyní ve fázi přísné pozitivní selekce velmi raných typů (min. týden před odrůdou Tábor)

Pozdní typ

- Zvolená šlechtitelská metoda: rekurentní fenotypová selekce

- práce zahájeny v roce 1997

- 2008 – sklizeň výběrové parcely 07

- 2013 – založení výběrové parcely 13

- nyní ve fázi přísné pozitivní selekce velmi pozdních typů (min. týden po odrůdě Start)

 

Jetel načervenalý

-     práce zahájeny v roce 2003

-     výnos semene 2010 nízký

-     na rok 2014 plánováno založení nové rozmnožovací parcely

 

Vojtěška setá

-  2008 vysety 5m2 parcely ve třech opakováních, zkouší se výnos zelené hmoty i semene 10 našich genotypů a 2 cizích původů + 4 kontrolní odrůdy – provedeny dvě odplevelovací seče. Provedeny plánované seče u pokusů zásevu 2005

-  2009 vysety čtyři staniční pokusy (104 členů), jsou zde zastoupeny vybrané genotypy s předpokladem vysokých výnosů, se zvýšenou odolností k suchu a se sníženou hladinou hemolytických saponinů při zachování vysokého výnosu píce – provedeny dvě odplevelovací seče. Provedeny plánované seče zelené hmoty u pokusů zásevu 2005 a 2008.

-  2010 u zásevu roku 2008 provedeny dvě seče zelené hmoty. U množení 9-ti genotypů vybraných ze zkoušek 2005/06-08 byla sklizena 1. seč zelené hmoty, sklizené osivo mělo špatné parametry. U zásevu roku 2009 byly provedeny plánované seče zelené hmoty, semenná seč neproběhla kvůli počasí. Nový zásev nebyl realizován

-  2011 u zásevů 2008 a 2009 byly provedeny plánované 3 seče  zelené hmoty a 1 sklizeň semene. Byly vysety 3 nové staniční zkoušky výkonu v opakování na zeleno a semeno.

-  2012 u zkoušek výkonu zásevů 2011 byly provedeny 3 seče zelené hmoty a 1 sklizeň semene

-  2013 pro hledání nových výkonných genotypů jsou založeny zkoušky sortimentu z materiálů genové banky. U ZV 2011/13 proběhly plánované seče, semenné opakování bylo po sklizni semen zrušeno, pokus na zelenou hmotu ponechán.


Vojtěška srpovitá

-  práce zahájeny v roce 2009

-  2009 vysety vzorky získané z Genové banky ČR do kontejnerů, provedeny negativní selekce, sklizeno minimum semen. Byly vybrány žlutě kvetoucí rostliny a po odkvětu rostliny se srpovitými lusky

-  2010 vybrané matečné rostliny byly nasázeny do školky pro další hodnocení. Semena z nich byla předpěstována v sadbovačích, rostliny byly vysázeny, ale tento rok již nenakvetly

-  2011 proběhlo další hodnocení a výběry ve výběrových školkách, po vyhodnocení byly vybrány rostliny k dalšímu šlechtění. Osivo vybraných kmenů ze školek  bylo vyseto do beden pro předpěstování rostlin potomstev – u nich budou provedeny negativní selekce, nejlepší rostliny budou v nádobách v izolaci prokříženy.

-  2012 byl nově založen pokus s 12 různými pastevními travními druhy a 145 kmeny vojt.srpovité

-  2013 pokračuje hodnocení kmenových matek, proběhly negativní selekce a výběr perspektivních rostlin. Ty byly zkušebně naklonovány a selektovány. Hmota ze sečí byla ponechána pro analýzu na obsah N-látek.

 

Vojtěška proměnlivá

-  práce zahájeny v roce 2009

-  2010 vybrané matečné rostliny byly nasázeny do školky pro další hodnocení. Semena z nich byla předpěstována v sadbovačích, rostliny byly vysázeny, ale tento rok již nenakvetly

-  2011 proběhlo další hodnocení a výběry ve výběrových školkách, po vyhodnocení byly vybrány rostliny k dalšímu šlechtění. Osivo vybraných kmenů ze školek  bylo vyseto do beden pro předpěstování rostlin potomstev – u nich budou provedeny negativní selekce, nejlepší rostliny budou v nádobách v izolaci prokříženy.

 

 Vičenec ligrus

-  2009 přemnožování vybraných kmenů po křížení čtyř odrůd z Genové banky a 2. vysázení školky hromadného křížení z vybraných kmenů odrůdy Višňovský, která byla vyseta r. 2008 v lokalitě Horská Kamenice v Podkrkonoší.

-  2010 z osiva ze sklizně 2009 byly přepěstovány a vysázeny rostliny pro přemnožení a překřížení pro získání stupně V2, proběhla sklizeň semene u ostatních rostlin

-  2012 bylo naseto množení 13-ti vybraných genotypů, sklizeň semene nebyla

-  2013 u množení  13 ti předběžně vybraných NG se podařilo sklidit dostatečné množství osiva, ze kterého budou 2014 založeny ZV v ŽE a ve SE.

 

Jetel nachový

-  práce zahájeny v roce 2010

z potomstva kmenů sklizených  2011 byly založeny                                                                                                   jednak mikrozkoušky, které pro sucho špatně vzešly, byly nehodnotitelné a nesklidilo se z nich ani osivo   a  jednak tři  hybridní školky z 19 vybraných kmenů, z nich bylo sklizeno malé množství semen, to bylo rozděleno na 2 části pro založení minimnožení  podzimním 2012 (uskutečněno)  a jarním výsevem 2013.

- 2013 pro přemnožení osiv byly založeny 3 školky:

a) podzimní výsev 2012: školky byly pěkné, osivo sklizeno                                                       jarní výsev 2013: porosty špatně vzcházely a špatně vypadaly celou vegetaci, sklizeň osiva malá

b) podzimní výsev pro přemnožení do dalšího stupně, špatně vzešel, sucho. Na jaře 2014 bude nutno školky vysadit z předpěstovaných rostlin

 

Kozinec cizrnovitý

-  práce zahájeny v roce 2011

-  2011 z 19 původů z GB  ČR nebo vlastních sběrů byly vysety do sadbovačů a ponechány přes zimu

-  předpěstované rostliny vysázeny do zahrady, na podzim sklizeny- zvážena zelená i suchá hmota a stanoven obsah dusíkatých látek. Po vyhodnocení bylo vybráno 43 potomstev kmenových matek pro založení mikrozkoušek v r. 2013.

-  2013 vysázeno 240 rostlin ze 17 původů, u nich provedena vážená seč ZH. SH ponechána na zjištění obsahu N-látek. Na podzim sklizeň po rostlině, zjištěna délka, počet stonků, výnos sena a semene.

 

TNG trav

Jílek jednoletý

-  2008 z 6 vybraných kmenů nasázeny školky pro namnožení osiva, na dalším pozemku vysázena školka ranějšího typu

-  2009 ze 14 vybraných původů bylo vyseto množení. Sklizené osivo bude použito pro založení zkoušek výkonu

-  2010 z nashromážděných výběrů byl založen pokus, bylo zde provedeno základní hodnocení. Pokus byl ponechán do sklizně semene, z kterého byly příští rok založeny zkoušky výkonu

-  2011 na jaře byly založeny nové zkoušky ve čtyřech opakováních. Pro nedostatek srážek byla provedena pouze jedna seč zelené hmoty.

-  2013 byly založeny mezistaniční zkoušky výkonu dalších genotypů ve SE a ŽE.   

                         

2.2.2. AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ

Na všech plánovaných aktivitách při tvorbě nových genotypů jsme v tomto období pracovali.

2.3. NÁKLADY - VÝKAZ  (včetně komentáře) příloha 1

2.4. PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY  V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

V průběhu řešení projektu došlo pouze ke změnám v řešitelském týmu z důvodu generační obměny pracovníků, kdy Ing. Mikoláškovou nahradila Ing. Dokoupilová. Při plnění úkolů projektu nenastaly žádné změny proti plánovanému řešení. Zásadní změny nebyly nutné

3. VÝSLEDEK ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU A ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ

3.1. KOMENTÁŘ

- u jílku vytrvalého jsou rozpracovány materiály pro pícní typ

- u kostřavy rákosovité je pícní typ

- u psinečku velikého je požadovaná vysoká odnožovací schopnost a nízký vzrůst

- třeslice prostředí je druh, s kterým dosud nikdo nepracoval

- smělek štíhlý je nově zpracovávaný druh

- u jetele plazivého pracujeme na formě silvesrte

- u jetele lučního pracujeme na rané a pozdní formě

- u úročníku se snažíme o barevnou odlišnost

- jetel načervenalý je pro náš projekt také nový druh

- u vojtěšky seté pokračuje tvorba genotypů na vysoký výnos hmoty a dobrý zdravotní stav

- vojtěška sprovitá a proměnlivá jsou nové druhy

- u vičence pracujeme na jeho možném využití pro sušší oblasti

- kozinec cizrnovitý je nově sledovaná odrůda

- u jílku jednoletého pracujeme na genotypech s vysokým výnosem

 

Osivo nových genotypů včetně výsledků pozorování a původu nových materiálů jsou k dispozici na našich šlechtitelských stanicích v Želešicích a Slavicích. Případné informace o nově vytvořených materiálech poskytnou vedoucí řešitelských týmů.

3.2. TABULKOVÝ VÝSTUP VÝZKUMNÉHO PROGRAMU – Tabulka č. 1. Přehled výsledků řešení výzkumných programů v rámci dotačního titulu 3.d.  (bude uveřejněna na webu Mze)

  

4. PŘÍLOHY

Příloha 1 – NÁKLADY NA ŘEŠENÍ 2008-2013


 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv